XUẤT KHẨU HÀNG HÓA LÀ GÌ? CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT KHẨU?

XUẤT KHẨU LÀ GÌ? CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU?

I. XUẤT KHẨU LÀ GÌ?

XUẤT KHẨU LÀ GÌ? CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU?

Theo WIKIPEDIA thì Xuất khẩu hay xuất cảng, trong lý luận thương mại quốc tế là việc bán hàng hóa và dịch vụ cho nước ngoài, trong cách tính toán cán cân thanh toán quốc tế theo IMF là việc bán hàng hóa cho nước ngoài.

Xuất khẩu là hoạt động bán hàng hoá ra nước ngoài, nó không phải là hành vi bán hàng riêng lẻ mà là hệ thống bán hàng có tổ chức cả bên trong lẫn bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao mức sống của nhân dân.Xuất khẩu là hoạt động kinh doanh dễ đem lại hiệu quả đột biến. Mở rộng xuất khẩu để tăng thu ngoại tệ, tạo điều kiện cho nhập[1] khẩu và thúc đẩy các ngành kinh tế hướng theo xuất khẩu, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm và tăng thu ngoại tệ.

XUẤT KHẨU LÀ GÌ? CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU?

II. KIM NGẠCH XUẤT KHẨU LÀ GÌ?

Kim ngạch xuất khẩu là tổng giá trị thu được từ toàn bộ quá trình xuất khẩu các hàng hóa, dịch vụ của một nước trong một thời gian nhất định thường là tháng, quý và năm, sau đó được quy đổi đồng bộ về một loại tiền tệ nhất định.

Nếu kim ngạch xuất khẩu càng cao thì lượng ngoại tệ thu về nhiều thể hiện tài chính của doanh nghiệp, hay của một nhà nước càng phát triển. Ngược lại, khi kim ngạch xuất khẩu càng thấp, lượng ngoại tệ thu về ít thì kinh tế được đánh giá là kém phát triển.

III. VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ NƯỚC NHÀ

XUẤT KHẨU LÀ GÌ? CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU?
XUẤT KHẨU LÀ GÌ? CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU?

Xuất khẩu đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia.

  • Tăng trưởng Kinh tế
  • Phát triển doanh nghiệp
  • Giải quyết công an việc làm, nâng cao đời sống nhân dân
  • Nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước
  • Mở rộng và thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu phát triển
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *