CÓ GÌ KHÁC NHAU GIỮA ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM B VÀ C ?

CÓ GÌ KHÁC NHAU GIỮA ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM B VÀ C ?

CÂU HỎI

CÓ GÌ KHÁC NHAU GIỮA ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM B VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM C ?

TRẢ LỜI

Điều kiện bảo hiểm C có phạm vi trách nhiệm hẹp hơn điều kiện bảo hiểm B. Sự khác biệt rõ nét nhất giữa hai điều kiện bảo hiểm này thể hiện trên 2 điểm sau:

Thứ nhất: về phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm, khác với điều kiện bảo hiểm B, theo điều kiện bảo hiểm C, người bảo hiểm không chịu trách nhiệm về:

1 – Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho nguyên nhân động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh.

2 – Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:

Nước cuốn trôi khỏi tàu;
Nước biển, nước sông, nước hồ chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng.
3 – Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hoặc dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.

Thứ hai: Khác với điều kiện bảo hiểm B, điều kiện bảo hiểm C th­ường chỉ thích hợp với hàng hoá xếp trên boong tàu và với hàng hoá xếp trên boong phù hợp với tập quán thương mại cũng chỉ có thể được bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm C mà thôi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *